ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
20.53%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2561
ความก้าวหน้าสถานี
ความก้าวหน้าศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
ความก้าวหน้าอาคารจอดแล้วจร