ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
79.44%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2564
OR25 : สถานีราษฎร์พัฒนา
41.21%












ไม่พบความคืบหน้าในสถานี