ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
60.60%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน เมษายน 2563
สถานีราษฎร์พัฒนา
16.53%
ไม่พบความคืบหน้าในสถานี