ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
69.82%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563
OR25 : สถานีราษฎร์พัฒนา
36.27%
ไม่พบความคืบหน้าในสถานี