ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
66.06%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2563
OR25 : สถานีราษฎร์พัฒนา
31.37%
ไม่พบความคืบหน้าในสถานี