ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
34.14%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน เมษายน 2562
สถานีราษฎร์พัฒนา
8.28%
ไม่พบความคืบหน้าในสถานี