ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
54.93%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน มกราคม 2563
สถานีราษฎร์พัฒนา
16.53%












ไม่พบความคืบหน้าในสถานี