ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
85.33%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2564
OR25 : สถานี ราษฎร์พัฒนา
53.54%
ไม่พบความคืบหน้าในสถานี