ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
89.46%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2564
OR25 : สถานี ราษฎร์พัฒนา
56.80%
ปี เดือน

วันที่ 31 ส.ค. 2564

วันที่ 31 ส.ค. 2564

วันที่ 24 ส.ค. 2564

วันที่ 03 ส.ค. 2564

วันที่ 03 ส.ค. 2564

วันที่ 03 ส.ค. 2564