ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
82.56%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2564
OR25 : สถานีราษฎร์พัฒนา
46.85%
ไม่พบความคืบหน้าในสถานี