รายละเอียดโครงการ
แนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกระจายเส้นทางการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว และขนส่งผู้โดยสารได้ในปริมาณมาก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดและคับคั่งบนถนนที่มีพื้นที่จำกัด โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ ลดปริมาณการใช้รถยนต์ของประชาชน เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณในการนำเข้าและสำรองน้ำมัน ที่มีผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่นับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้กำหนดให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี เป็นระบบขนส่งมวลชนสายหลักที่เชื่อมโยงฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการรวมกันของรถไฟฟ้าสองเส้นทาง ได้แก่ เส้นทางส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ – สามเสน ของ รฟม. และเส้นทางทั้งหมดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี(สุวินทวงศ์) ซึ่งเป็นโครงการส่วนตะวันออก ได้มีการศึกษา ออกแบบ รวมถึงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการสำหรับประชาชนได้ในปี 2566 ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการส่วนตะวันตก ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างได้เช่นเดียวกันต่อไป