ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมทั้งรวมพลังกันใส่เสื้อเหลืองทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมณ์ต้านภัยสิ่งเสพติด และร่วมออกกำลังกายเต้นซุมบ้า เพื่อเสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร ชุมชนโดยรอบ ม.ร. และหน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด ส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี