ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ครม. มีมติแต่งตั้งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561 มีมติแต่งตั้ง นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

 

ประวัติ นาย ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ

เกิดวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2507

 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Lamar University, U.S.A.

ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการทำงาน

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

วิศวกรอาวุโส การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หัวหน้าแผนกอาวุโส การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หัวหน้าแผนก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

วิศวกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย